Đất khai hoang là gì? Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Chắc các bạn ít nhiều cũng đã nghe về thuật ngữ đất khai hoang, trước đây thì tỉ lệ đất khai hoang khá nhiều vì lúc đó chính sách về luật đất đai chưa chặt chẽ, tuy nhiên dưới sự quản lí chặt chẽ ngày nay thì liệu đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không? chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé.

Đất khai hoang là gì? 

Có rất nhiều hình thức khai hoang đất như: khai hoang đất sản xuất, khai hoang đất rừng, đất khai hoang phục hóa. Những khái niệm liên quan tới đất khai hoang này như thế nào.

Việc người dân khai hoang đất sản xuất, đất rừng không có khái niệm rõ ràng nhưng thực chất đó cũng là hành vi khai hoang loại đất theo phân loại đất. Còn luật chỉ quy định về đất khai hoang phục hóa và khai hoang.

– Đất khai hoang theo giải thích từ ngữ tại điều 2 Thông tư số 52/2014/TT/BNNPTNT thì: Đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Đất khai hoang phục hóa là đất trước đây đã sản xuất nông nghiệp, nhưng đã bị bỏ hoá, nằm trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Theo quy định của luật đất đai về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được chia thành hai trường hợp:

Thứ nhất, tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyến sử dụng đất;

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  • Những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
  • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.
  • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
  • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định pháp luật.
  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
  • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng được quy định tại Điều 101 Luật đất đai cụ thể như sau;

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ được quy định tại Điều 100 được nêu ở trên, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp làm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng không có các giấy tờ đã nêu ở trên (Điều 100 luật Đất đai 2013) nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch các quy hoạch của Nhà nước thì cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua bài viết này chắc chắn các bạn có thể hiểu rõ về đất khai hoang, và đất khai hoang vẫn có thể được cấp sổ đỏ khi đáp ứng các điều kiện nêu trên thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khai hoang sẽ được thực hiện.